Přeskočit na obsah

Všeobecné obchodní podmínky

Jméno podnikatele:        Eva Dostálová

Místo podnikání:           Vraclav 12, 565 42, Vraclav

IČO:                             03801926

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Vysoké Mýto

(dále také jen „Prodávající“)

 

I. Obecná ujednání

 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem, který je spotřebitelem (jiná fyzická osoba), dále jen „kupující“, prostřednictvím internetového obchodu (eshopu) DEVA umístěného na www adrese www.deva-shop.cz
 2. Tyto obchodní podmínky se neuplatní v případech, kdy je kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba, která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Prodávající zřídil pro kupující možnost registrace do jejich jednotlivých účtů, jejichž prostřednictvím kupující realizuje své objednávky. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit účet, pokud jej kupující déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy porušil své povinnosti vyplývající z těchto podmínek či z kupní smlouvy.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, za bezpečnost svého hesla a zamezení přístupů neoprávněných osob k účtu kupujícího odpovídá kupující.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo, že zboží prezentované prostřednictvím eshopu nemusí být vždy dostupné. V rámci eshopu jsou zveřejněny ceny zboží vždy vč. DPH, zvlášť je uveřejněna informace o balení, dopravě a jejích cenách, způsobech placení a jejich možném zpoplatnění a další poplatky. Uvedené ceny platí pro území České republiky, není-li uvedeno jinak.
 6. Smluvní vztah (uzavření kupní smlouvy) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací doručené objednávky, která je prodávajícím zaslána kupujícímu na jeho emailovou adresu.
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

II. Cena a platební podmínky

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. V rámci akceptace objednávky je uvedena kupní cena a způsoby její úhrady:
  • a) Bezhotovostním převodem (kdy se stanovuje lhůta splatnosti 5 dnů)
  • b) Dobírka při převzetí zboží.
  • c) Platební kartou, kterou zajišťuje společnost Stripe, Inc., se sídlem 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 Spojené státy americké, e-mail: support@stripe.com, tel: +1 888 963 8955, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe, Inc. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.
 1. Vedle kupní ceny zboží je kupující povinen uhradit zvolenou cenu balného, dopravy a případné poplatky spojené se zvolenou metodou úhrady kupní ceny.
 2. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 3. Není-li výslovně stanoveno jinak, nelze slevy poskytované prodávajícím vzájemně kombinovat.

III. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v uvedené lhůtě. Odstoupení není možné u dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze a dále, jak stanoví ust. § 1837 občanského zákoníku.
 2. V případě odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího obvykle ve lhůtě čtrnácti dnů od odstoupení kupní smlouvy kupujícím, avšak není povinen tak učinit dříve, než mu kupující vrátí zboží či prokáže, že mu zboží odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 3. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

IV. Dodání zboží

 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

V. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • – zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • – zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • – zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • – zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • – zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 2. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 4. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 5. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
 6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.
 7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit na adrese sídla (Vraclav 12, 565 42, Vraclav), nebo telefonicky na čísle +420 728652947 nebo emailem eva@deva-shop.cz.
 8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

VI. Ujednání o ochraně spotřebitele

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 2. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích našeho webu.
 3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Ve Vraclavi dne 19.7.2021